Cesty k řece

Uherské Hradiště - nábřeží
CZ, Slovácko, Uherské Hradiště — 2018
veřejný prostor
investor, klient
Město Uherské Hradiště
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Vojtěch Myška
autor vizualizací
Pavla Enochová, Vojtěch Myška
ocenění
vítězný návrh soutěže "Revitalizace nábřeží řeky Moravy"

Anotace
To, že jsme měli něco cenného, mnohdy poznáme až když to ztratíme. Uherské Hradiště zatím Moravu v plném slova smyslu neztratilo. Bohužel však řeku nevidí a odvrací se od ní, jak fyzicky, tak vizuálně. Naším cílem je otevřít městu oči a navést jej na cestu za znovuobjevením vodní hladiny. Přestože Uherské Hradiště leží uprostřed úrodných polí a v těsné blízkosti přírodních památek, projevy plnohodnotné krajiny v centru města jsou zanedbatelné. Právě Morava má však potenciál tento nedostatek nahradit, přirozeně vtáhnout volnou krajinu do intravilánu, a vytvořit tak lineární říční park. 

Cesty k řece
Řeka je výjimečným přírodním prvkem, je to živel, přirozený dopravní koridor, zdroj života i významná urbánní osa. Proto je v první řadě důležitá celková koncepce, jak samotného koryta, tak obou břehů. Klíčové je přivést obyvatele na nábřeží. Navrhujeme systém cest, jenž propojí strategická místa ve městě se samotnou hladinou. Jedná se o sérii přímých přístupů, které místním i přespolním napoví, kterým směrem se vydat. Všechny trasy se shodují stejným typem dlažby a začátkem s informační tabulí. Každá z nich má však své unikátní zakončení. Pestrost kontaktu s vodní hladinou zvyšuje atraktivitu prostředí. Pro rozvoj území je také důležité podpořit pohyb podél vody, vytvořit pohodlné okružní vycházkové trasy na bermě, oddělené od rychlejších cyklistických a běžeckých cest na hrázích. Umožnit bezbariérový pohyb v celé jejich délce je nezbytností. Podél cest pak umisťujeme jednotlivá zastavení, místa odpočinku. Živost řeky je dána i pohybem přímo na hladině, lodním provozem; nákladní, osobní individuální i hromadnou dopravou, kterou je nutno podporovat. Více lidí znamená více života, proto se v dalším kroku zabýváme návrhem jednotlivých klíčových prostranství jako je Svatojiřské či Moravní nábřeží, prostor za Slováckým divadlem nebo okolí Centra slovanské archeologie. Budovy i přilehlá prostranství otáčíme k řece. Propojení s městem výrazně zlepší i kultivace Velehradské třídy. Vybudování nového dopravního mostu a obchvatu umožní změnu uličního profilu na dva jízdní pruhy, umístění stromořadí, podélných parkovacích stání, parkletů i integraci cyklistické dopravy. Příjemný pohyb pro pěší zajistí široké chodníky a pravidelně umístěné přechody. Nová ulice umožní i navrácení městské zástavby do jejího okolí, která přispěje k oživení veřejného prostoru. Kvalita vody udává celkovou kvalitu prostředí, proto v neposlední řadě navrhujeme navrácení rostlin do koryta řeky. Pomocí technických opatření lze zabezpečit, aby průplavní trasa zůstala nenarušena. Přítomnost rostlin, díky mechanickému i biologickému čištění, pozitivně ovlivní kvalitu a biodiverzitu řeky; navíc k vodní hladině přirozeně patří.

Úprava klíčových lokalit
1 reprezentativní nábřeží
Lokalita navazuje na pozici současného kotviště, nachází se na křížení dvou nejvýraznějších městských os – Velehradské třídy a řeky v návaznosti na historické jádro. Stávající stav je nepřehledný, řeka je od města odříznuta dopravou, chybí zázemí přístaviště a pobytovost prostranství je minimální. Prostor navrhujeme proměnit na reprezentativní nábřeží s jasným přístupem k řece. Rozšiřujeme kotvící hranu a doplňujeme objekty zázemí přístaviště. Díky převedení dopravy zajišťujeme dobré podmínky pro aktivní parter a tím pádem i živé nábřeží. Společně s kultivací Velehradské třídy upravujeme most na pobytový. Ten je pak na straně Rybáren zakončen obnovenou návsí a na Straně města novou městskou branou.

2 kulturní nábřeží
Jedná se o území barokního bastionu s nejvýraznějším morfologickým členěním v okolí. Nachází v těsném kontaktu s historickým jádrem a navazuje na několik kulturních institucí, Sokolovnu, Slovácké divadlo, restauraci Koruna i vinný sklípek. Na místě se nachází hodnotné vzrostlé dřeviny, zachovalé dřevěné konstrukce a sudy se slováckými řezbami. V současném stavu se jedná o zanedbaný prostor, zanesený improvizovanými stavbami a konstrukcemi pro chovatelské výstavy, který je po většinu týdne navíc nepřístupný. Prostranství navrhujeme vyčistit od nánosů, bastion revitalizovat a zanechat ho v co nejvíce přírodní podobě. V horní části uvažujeme s multifunkčním využitím (chovatelské výstavy, trhy, koncerty, festivaly, setkávání atd.) … Veškerá potřebná výbava se uchová v novém zázemí ve spodní části, kde obnovujeme zahrádku restaurace s využitím původních dřevěných prvků. Dále za budovou divadla navrhujeme venkovní amfiteátr, letní kino se zázemím pevné scény a výhledem na řeku.

3 sportovní nábřeží
Lokalita nabízí, na rozdíl od zbytku území, výrazný odstup zástavby od koryta řeky. Nachází se na rozhraní krajiny a města s přímou osovou vazbou na centrum (dnes nepropojenou).  Jedná se o zanedbané prostředí, obtížně přístupné ze strany Uherského Hradiště, které v současné době nevyužívá svůj potenciál. V souvislosti s vybudováním amfiteátru na druhé straně, území využíváme pro sportovní aktivity.  Navrhujeme zde dětské hřiště, veřejně přístupné multifunkční sportoviště, i venkovní fitness s pozvolným rozpadem do krajiny. Díky nové lávce se propojí oba břehy a území bude dostupné i z centra města.

4 propojení s autobusovým nádražím
Jedná se o předpolí několika významných institucí (Policie ČR, gymnázia a Centra slovanské archeologie). Nachází se nedaleko autobusového nádraží. Nábřeží nabízí jedinečný výhled na protější břeh do volné krajiny. Území je při současném využití chaotické a jasně mu dominuje parkování automobilů. Prostor měníme na důstojný předprostor institucí. Parking navrhujeme uspořádat a doplnit o stromy. Z autobusového nádraží vedeme jedno z přímých pěších propojení k řece. Okolí Centra slovanské archeologie využíváme na venkovní archeologické výstavy a linku zakončujeme pobytovým schodiště s výhledem do volné krajiny.

5 volnočasové nábřeží a plovárna
Obě prostranství se nachází mimo zadané území, nicméně z hlediska fungování řeky nám přišlo důležité je do návrhu zapojit. Obě lokality se nachází v těsné blízkosti obydlené části města. Lokalita pravého břehu navazuje na lávky přes Baťův kanál a Moravu, nabízí volný přírodní a přístup do centra Starého města. Území v současné době vizuálně dominuje elektrické vedení a břeh je kvůli možnému zaplavení nevyužit. Vedení navrhujeme skrýt do kolektorů a okolí řeky tak vizuálně očistit. Na pravý břeh umisťujeme plovárnu, s takovou konstrukcí, které nevadí že se čas od času zaplaví.  V zimním období pak areál může fungovat pro venkovní bruslení. Na březích v okolí plovárny pak podporujeme přírodní charakter s přechodem do volné krajiny. Prostranství volnočasové nábřeží přiléhá k železnici, jenž ohraničuje centrální část města. Přístup pro pěší na železniční most je složitý a zelená plocha u sídliště nevyužitá. Navrhujeme provázat cesty pro pěší a prostor u železnice využít pro rekreační účely sídliště. Přidáváme multifunkční sportoviště, venkovní fitness a dětské hřiště. Nově navržené přístupy k řece nabízí nové prvky interakce s vodní hladinou. Celé prostranství má do budoucna potenciál navázat na potencionální zelený pás podél železnice k nádraží.

Etapizace
Revitalizaci takového rozsahu není možné, ani žádoucí vykonat jedním zásahem; součástí návrhu je rámcová úvaha o etapizaci a kauzalitě jednotlivých záměrů, které tvoří celek. Pro nedostatek ověřitelných údajů (ekonomický, realitní, politický kontext) v této fázi studie používáme pouze relativní časové jednotky, tj. hrubé horizonty dokončení – bleskové (možné začít práce téměř okamžitě), krátkodobé (1-2 roky), střednědobé (2-5 let, jedno volební období) a dlouhodobé (5+ let). Do časových úseků vymezujeme základní revitalizace klíčových lokalit podél řeky (viz výše), ustanovení lineárních spojení (příčných + podélných) a další rozvojové projekty (obchvat, možné doplnění zástavby). Zařazení proměn však nepovažujeme za dogmatické. Jejich časování lze zaměnit dle potřeby města. Při realizaci jednotlivých projektů je však zásadní držet se celkové koncepce a myslet na kroky následující.

Cesty k řece

Uherské Hradiště - nábřeží
CZ, Slovácko, Uherské Hradiště — 2018
veřejný prostor
investor, klient
Město Uherské Hradiště
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Pavla Enochová, Vojtěch Myška
autor vizualizací
Pavla Enochová, Vojtěch Myška
ocenění
vítězný návrh soutěže "Revitalizace nábřeží řeky Moravy"

Anotace
To, že jsme měli něco cenného, mnohdy poznáme až když to ztratíme. Uherské Hradiště zatím Moravu v plném slova smyslu neztratilo. Bohužel však řeku nevidí a odvrací se od ní, jak fyzicky, tak vizuálně. Naším cílem je otevřít městu oči a navést jej na cestu za znovuobjevením vodní hladiny. Přestože Uherské Hradiště leží uprostřed úrodných polí a v těsné blízkosti přírodních památek, projevy plnohodnotné krajiny v centru města jsou zanedbatelné. Právě Morava má však potenciál tento nedostatek nahradit, přirozeně vtáhnout volnou krajinu do intravilánu, a vytvořit tak lineární říční park. 

Cesty k řece
Řeka je výjimečným přírodním prvkem, je to živel, přirozený dopravní koridor, zdroj života i významná urbánní osa. Proto je v první řadě důležitá celková koncepce, jak samotného koryta, tak obou břehů. Klíčové je přivést obyvatele na nábřeží. Navrhujeme systém cest, jenž propojí strategická místa ve městě se samotnou hladinou. Jedná se o sérii přímých přístupů, které místním i přespolním napoví, kterým směrem se vydat. Všechny trasy se shodují stejným typem dlažby a začátkem s informační tabulí. Každá z nich má však své unikátní zakončení. Pestrost kontaktu s vodní hladinou zvyšuje atraktivitu prostředí. Pro rozvoj území je také důležité podpořit pohyb podél vody, vytvořit pohodlné okružní vycházkové trasy na bermě, oddělené od rychlejších cyklistických a běžeckých cest na hrázích. Umožnit bezbariérový pohyb v celé jejich délce je nezbytností. Podél cest pak umisťujeme jednotlivá zastavení, místa odpočinku. Živost řeky je dána i pohybem přímo na hladině, lodním provozem; nákladní, osobní individuální i hromadnou dopravou, kterou je nutno podporovat. Více lidí znamená více života, proto se v dalším kroku zabýváme návrhem jednotlivých klíčových prostranství jako je Svatojiřské či Moravní nábřeží, prostor za Slováckým divadlem nebo okolí Centra slovanské archeologie. Budovy i přilehlá prostranství otáčíme k řece. Propojení s městem výrazně zlepší i kultivace Velehradské třídy. Vybudování nového dopravního mostu a obchvatu umožní změnu uličního profilu na dva jízdní pruhy, umístění stromořadí, podélných parkovacích stání, parkletů i integraci cyklistické dopravy. Příjemný pohyb pro pěší zajistí široké chodníky a pravidelně umístěné přechody. Nová ulice umožní i navrácení městské zástavby do jejího okolí, která přispěje k oživení veřejného prostoru. Kvalita vody udává celkovou kvalitu prostředí, proto v neposlední řadě navrhujeme navrácení rostlin do koryta řeky. Pomocí technických opatření lze zabezpečit, aby průplavní trasa zůstala nenarušena. Přítomnost rostlin, díky mechanickému i biologickému čištění, pozitivně ovlivní kvalitu a biodiverzitu řeky; navíc k vodní hladině přirozeně patří.

Úprava klíčových lokalit
1 reprezentativní nábřeží
Lokalita navazuje na pozici současného kotviště, nachází se na křížení dvou nejvýraznějších městských os – Velehradské třídy a řeky v návaznosti na historické jádro. Stávající stav je nepřehledný, řeka je od města odříznuta dopravou, chybí zázemí přístaviště a pobytovost prostranství je minimální. Prostor navrhujeme proměnit na reprezentativní nábřeží s jasným přístupem k řece. Rozšiřujeme kotvící hranu a doplňujeme objekty zázemí přístaviště. Díky převedení dopravy zajišťujeme dobré podmínky pro aktivní parter a tím pádem i živé nábřeží. Společně s kultivací Velehradské třídy upravujeme most na pobytový. Ten je pak na straně Rybáren zakončen obnovenou návsí a na Straně města novou městskou branou.

2 kulturní nábřeží
Jedná se o území barokního bastionu s nejvýraznějším morfologickým členěním v okolí. Nachází v těsném kontaktu s historickým jádrem a navazuje na několik kulturních institucí, Sokolovnu, Slovácké divadlo, restauraci Koruna i vinný sklípek. Na místě se nachází hodnotné vzrostlé dřeviny, zachovalé dřevěné konstrukce a sudy se slováckými řezbami. V současném stavu se jedná o zanedbaný prostor, zanesený improvizovanými stavbami a konstrukcemi pro chovatelské výstavy, který je po většinu týdne navíc nepřístupný. Prostranství navrhujeme vyčistit od nánosů, bastion revitalizovat a zanechat ho v co nejvíce přírodní podobě. V horní části uvažujeme s multifunkčním využitím (chovatelské výstavy, trhy, koncerty, festivaly, setkávání atd.) … Veškerá potřebná výbava se uchová v novém zázemí ve spodní části, kde obnovujeme zahrádku restaurace s využitím původních dřevěných prvků. Dále za budovou divadla navrhujeme venkovní amfiteátr, letní kino se zázemím pevné scény a výhledem na řeku.

3 sportovní nábřeží
Lokalita nabízí, na rozdíl od zbytku území, výrazný odstup zástavby od koryta řeky. Nachází se na rozhraní krajiny a města s přímou osovou vazbou na centrum (dnes nepropojenou).  Jedná se o zanedbané prostředí, obtížně přístupné ze strany Uherského Hradiště, které v současné době nevyužívá svůj potenciál. V souvislosti s vybudováním amfiteátru na druhé straně, území využíváme pro sportovní aktivity.  Navrhujeme zde dětské hřiště, veřejně přístupné multifunkční sportoviště, i venkovní fitness s pozvolným rozpadem do krajiny. Díky nové lávce se propojí oba břehy a území bude dostupné i z centra města.

4 propojení s autobusovým nádražím
Jedná se o předpolí několika významných institucí (Policie ČR, gymnázia a Centra slovanské archeologie). Nachází se nedaleko autobusového nádraží. Nábřeží nabízí jedinečný výhled na protější břeh do volné krajiny. Území je při současném využití chaotické a jasně mu dominuje parkování automobilů. Prostor měníme na důstojný předprostor institucí. Parking navrhujeme uspořádat a doplnit o stromy. Z autobusového nádraží vedeme jedno z přímých pěších propojení k řece. Okolí Centra slovanské archeologie využíváme na venkovní archeologické výstavy a linku zakončujeme pobytovým schodiště s výhledem do volné krajiny.

5 volnočasové nábřeží a plovárna
Obě prostranství se nachází mimo zadané území, nicméně z hlediska fungování řeky nám přišlo důležité je do návrhu zapojit. Obě lokality se nachází v těsné blízkosti obydlené části města. Lokalita pravého břehu navazuje na lávky přes Baťův kanál a Moravu, nabízí volný přírodní a přístup do centra Starého města. Území v současné době vizuálně dominuje elektrické vedení a břeh je kvůli možnému zaplavení nevyužit. Vedení navrhujeme skrýt do kolektorů a okolí řeky tak vizuálně očistit. Na pravý břeh umisťujeme plovárnu, s takovou konstrukcí, které nevadí že se čas od času zaplaví.  V zimním období pak areál může fungovat pro venkovní bruslení. Na březích v okolí plovárny pak podporujeme přírodní charakter s přechodem do volné krajiny. Prostranství volnočasové nábřeží přiléhá k železnici, jenž ohraničuje centrální část města. Přístup pro pěší na železniční most je složitý a zelená plocha u sídliště nevyužitá. Navrhujeme provázat cesty pro pěší a prostor u železnice využít pro rekreační účely sídliště. Přidáváme multifunkční sportoviště, venkovní fitness a dětské hřiště. Nově navržené přístupy k řece nabízí nové prvky interakce s vodní hladinou. Celé prostranství má do budoucna potenciál navázat na potencionální zelený pás podél železnice k nádraží.

Etapizace
Revitalizaci takového rozsahu není možné, ani žádoucí vykonat jedním zásahem; součástí návrhu je rámcová úvaha o etapizaci a kauzalitě jednotlivých záměrů, které tvoří celek. Pro nedostatek ověřitelných údajů (ekonomický, realitní, politický kontext) v této fázi studie používáme pouze relativní časové jednotky, tj. hrubé horizonty dokončení – bleskové (možné začít práce téměř okamžitě), krátkodobé (1-2 roky), střednědobé (2-5 let, jedno volební období) a dlouhodobé (5+ let). Do časových úseků vymezujeme základní revitalizace klíčových lokalit podél řeky (viz výše), ustanovení lineárních spojení (příčných + podélných) a další rozvojové projekty (obchvat, možné doplnění zástavby). Zařazení proměn však nepovažujeme za dogmatické. Jejich časování lze zaměnit dle potřeby města. Při realizaci jednotlivých projektů je však zásadní držet se celkové koncepce a myslet na kroky následující.