Knížecí zahrady

Nový campus České spořitelny, Smíchov - Praha 5
CZ — 2011
polyfunkční dům
investor, klient
Sekyra Group (Smíchov Station Development a.s.) (developerská společnost)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Vítězslav Danda
technické řešení, spolupráce
AED project, s.r.o.
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Úvod:
Návrh se snaží nabídnout koncepci administrativní budovy, která bude trvale udržitelným způsobem nabízet vyvážený pracovní prostor pro 3200 zaměstnanců. Návrh má ambici vytvářet kvalitní vnitřní prostředí, které bude pozitivně stimulovat spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a žádoucí chování.
Metoda:
V návrhu se prolínají myšlenky společného týmu, který zkoumal a hodnotil aktuální postoje v oblasti environmentální psychologie, obnovitelných zdrojů a úspor energie, současných technologií, urbanismu, architektury a designu.  Mezioborová diskuse byla vedena s cílem najít průnik mezi skutečnými potřebami budoucího uživatele a současnými trendy.
Koncept
Výchozím argumentem návrhu je podložené tvrzení environmentálního psychologa, že existuje přímá úměra mezi kvalitou pracovního prostředí a produktivitou práce, respektive pracovní výkonností.  Návrh nabízí metodu, jak vytvořit přidanou hodnotu pracovního prostředí  důslednějším  definováním  a využitím volného prostoru vně pracovního prostředí.
Vyčleněním pracovního prostředí do samostatných celků  definujeme volný prostor mezi těmito celky. Tento  volný prostor je formován  do příčných  soukromých  zahrad, které nabízejí různorodá prostředí a využití, od otevřeného exteriéru po kryté zimní zahrady.
Příčné zahrady  jsou místem setkávání, společného pracovního jednání i neformálních diskusí  zaměstnanců. funkčně jsou prostory strukturovány tematicky na celky : vstupní a přijímací, stravovací a občerstvovací, konferenční, servisní a dispečerský a relaxační.  jednotlivé prostory jsou v podélném směru propojeny komunikační kostrou – provoní páteří kampusu.
celý komplex je uzavřen do společného jednotícího pláště. Svislé clonící lamely rytmizují dům a vytváří ambivalentní hranici mezi soukromým a veřejným. Jednotný plášť posiluje vnímání domu jako jeden celek.
Leitmotiv:
Téma zahrad  a  jméno  lokality se propojují v pracovním názvu nového kampusu české spořitelny:
K n í ž e c í   z a h r a d y
Finanční perspektiva:
Při dlouhodobém používání budovy lze předpokládat, že investiční náklady na její výstavbu budou v horizontu 40ti let činit pouhých 2% -3% z celkových nákládů na provoz této budovy. Největší podíl, 90% tvoří mzdy zaměstnanců, kteří v této budově pracují (dle Winemana). Jejich produktivita a spokojenost je z podstatné části určena právě kvalitou prostředí.
Zvýšená efektivita a nižší mzdové náklady při stejném stupni pracovní spokojenosti jsou v dlouhodobém horizontu jasným benefitem, které si však vyžaduje nijak drasticky zvýšené vstupní náklady na její design (v řádu destin procenta).
Vylepšení prostorového uspořádání kanceláří při stejném prostoru podle opakovaných výzkumných zjištění zvedá produktivitu o 15% - 20%.
Místo:
Smíchov je v kontextu prahy nejdynamičtěji rozvíjející se městskou čtvrtí. je to dáno příznivou morfologií, jednoduchou dopravní dostupností, množstvím zelených ploch, kontaktu s vltavou a  bezprostřední  blízkostí historického středu města.
plánované rozvojové území definuje nové  městské centrum s těžištěm na náměstí na knížecí na jedné straně a novým dopravním terminálem smíchovského nádraží na straně druhé. mezi těmito centry vznikají přirozené komunikační spojnice, které jsou definnovány jako obchodní korza. nová městská část rozvíjí smíchov jak po stránce urbanismu tak funkční skladbou. cílem je vytvořit živou městskou část, kde lze pracovat, bydlet a aktivně odpočívat.
Pozemek:
Pozemek se rozkládá mezi ulicemi stroupežnická a radlická. severní hrana je orientovaná do náměstí na knížecí. Přes stroupežnickou ulici je místo propojeno do struktury zlatého anděla, radlická ulice propojuje pozemek se systémem celoměstské dopravy.  Tvar pozemku definuje nadzemní hmotu do formy lodní přídě. Symbolicky se tak dům stává jakousi bránou – majákem jižního vstupu do města.
Dispozice:
Komplex je uspořádán v podélně do osmi příčně orientovaných kancelářských traktů, které jsou vzájemně propojeny, v úrovni každého podlaží, komunikační páteří. Jednotlivé trakty jsou sdruženy do dvojic, které jsou obsluhovány vertikálními komunikacemi. Volné prostrory mezi trakty jsou řešeny v návaznosti na funkci jako zastřešené zimní zahrady nebo jako otevřený exteriér. První dvě nadzemní podlaží jsou vzájemně propojena a jsou řešena jako vnitřní parter domu. Centrální zvláštní plochy obsahově naplňují jednotlivé témata zahrad.
Dům má dva hlavní pěší vstupy a jeden centrální vjezd. Severní vstup je řešen jako prodloužený vestibul metra Anděl – Knížecí. Je zajištěn přímý vstup do domu. Jižní vstup je veden z prostoru parkového náměstí. Třetí vstup-vjezd je řešen z ulice Stroupežnické. rampou je sveden automobilový provoz do suterénu domu, kde je rozčleněn na zásobovací a parkovací proud. prostor je důsledně kontrolován a umožní separaci vjezdu cash-carry od ostatního zásobování
Objekt je v nadzemní části plynule odstupňován  od 7 do 10 nadzemních podlaží. Podzemní část je ve dvou úrovních.
První úroveň suterénu je určena převážně pro zásobování, skladování a výrobu, druhý je rezervován pro parkování zaměstnanců a návštěv. Přístup do pater je veden samostatným výtahem vyústěným před recepci vždy pro severní a jižní vstup odděleně.
Konstrukce a materiály:
Objekt je řešen jako monolitický skelet v modulu 8,1m, konstrukční výšky 3,8m pro typické podlaží kancelářského traktu. Parter domu má konstrukční výšku 5,0m.základní modulační jednotkou je 1,35m. kancelářské křídla navrhujeme jako podélný dvou-trakt na šířku 16,2m , který se jeví jako ideální s ohledem na vnitřní flexibilitu a dostatek prosvětlení.
Fasády kancelářských podlaží do atrií jsou navrhována  ve formě dřevěných  oken na výšku 3,0m. Parter a venkovní fasády jsou hliníkové. Zastřešení atrií je provedeno PVC membránou z etfe folie. Folie je napnutá do předepjaté ocelové lanové konstrukce.
Vnější plášť domu je tvořen systémem venkovních protislunečních clon. Clony jsou formovány do svislých lamel kotvených na fasádu objektu v modulu 1,35m . lamely jsou hliníkové a minimalizují dopad východního a západní slunce do interiéru domu.

 

Knížecí zahrady

Nový campus České spořitelny, Smíchov - Praha 5
CZ — 2011
polyfunkční dům
investor, klient
Sekyra Group (Smíchov Station Development a.s.) (developerská společnost)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke, Vítězslav Danda
technické řešení, spolupráce
AED project, s.r.o.
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Úvod:
Návrh se snaží nabídnout koncepci administrativní budovy, která bude trvale udržitelným způsobem nabízet vyvážený pracovní prostor pro 3200 zaměstnanců. Návrh má ambici vytvářet kvalitní vnitřní prostředí, které bude pozitivně stimulovat spokojenost zaměstnanců, jejich produktivitu a žádoucí chování.
Metoda:
V návrhu se prolínají myšlenky společného týmu, který zkoumal a hodnotil aktuální postoje v oblasti environmentální psychologie, obnovitelných zdrojů a úspor energie, současných technologií, urbanismu, architektury a designu.  Mezioborová diskuse byla vedena s cílem najít průnik mezi skutečnými potřebami budoucího uživatele a současnými trendy.
Koncept
Výchozím argumentem návrhu je podložené tvrzení environmentálního psychologa, že existuje přímá úměra mezi kvalitou pracovního prostředí a produktivitou práce, respektive pracovní výkonností.  Návrh nabízí metodu, jak vytvořit přidanou hodnotu pracovního prostředí  důslednějším  definováním  a využitím volného prostoru vně pracovního prostředí.
Vyčleněním pracovního prostředí do samostatných celků  definujeme volný prostor mezi těmito celky. Tento  volný prostor je formován  do příčných  soukromých  zahrad, které nabízejí různorodá prostředí a využití, od otevřeného exteriéru po kryté zimní zahrady.
Příčné zahrady  jsou místem setkávání, společného pracovního jednání i neformálních diskusí  zaměstnanců. funkčně jsou prostory strukturovány tematicky na celky : vstupní a přijímací, stravovací a občerstvovací, konferenční, servisní a dispečerský a relaxační.  jednotlivé prostory jsou v podélném směru propojeny komunikační kostrou – provoní páteří kampusu.
celý komplex je uzavřen do společného jednotícího pláště. Svislé clonící lamely rytmizují dům a vytváří ambivalentní hranici mezi soukromým a veřejným. Jednotný plášť posiluje vnímání domu jako jeden celek.
Leitmotiv:
Téma zahrad  a  jméno  lokality se propojují v pracovním názvu nového kampusu české spořitelny:
K n í ž e c í   z a h r a d y
Finanční perspektiva:
Při dlouhodobém používání budovy lze předpokládat, že investiční náklady na její výstavbu budou v horizontu 40ti let činit pouhých 2% -3% z celkových nákládů na provoz této budovy. Největší podíl, 90% tvoří mzdy zaměstnanců, kteří v této budově pracují (dle Winemana). Jejich produktivita a spokojenost je z podstatné části určena právě kvalitou prostředí.
Zvýšená efektivita a nižší mzdové náklady při stejném stupni pracovní spokojenosti jsou v dlouhodobém horizontu jasným benefitem, které si však vyžaduje nijak drasticky zvýšené vstupní náklady na její design (v řádu destin procenta).
Vylepšení prostorového uspořádání kanceláří při stejném prostoru podle opakovaných výzkumných zjištění zvedá produktivitu o 15% - 20%.
Místo:
Smíchov je v kontextu prahy nejdynamičtěji rozvíjející se městskou čtvrtí. je to dáno příznivou morfologií, jednoduchou dopravní dostupností, množstvím zelených ploch, kontaktu s vltavou a  bezprostřední  blízkostí historického středu města.
plánované rozvojové území definuje nové  městské centrum s těžištěm na náměstí na knížecí na jedné straně a novým dopravním terminálem smíchovského nádraží na straně druhé. mezi těmito centry vznikají přirozené komunikační spojnice, které jsou definnovány jako obchodní korza. nová městská část rozvíjí smíchov jak po stránce urbanismu tak funkční skladbou. cílem je vytvořit živou městskou část, kde lze pracovat, bydlet a aktivně odpočívat.
Pozemek:
Pozemek se rozkládá mezi ulicemi stroupežnická a radlická. severní hrana je orientovaná do náměstí na knížecí. Přes stroupežnickou ulici je místo propojeno do struktury zlatého anděla, radlická ulice propojuje pozemek se systémem celoměstské dopravy.  Tvar pozemku definuje nadzemní hmotu do formy lodní přídě. Symbolicky se tak dům stává jakousi bránou – majákem jižního vstupu do města.
Dispozice:
Komplex je uspořádán v podélně do osmi příčně orientovaných kancelářských traktů, které jsou vzájemně propojeny, v úrovni každého podlaží, komunikační páteří. Jednotlivé trakty jsou sdruženy do dvojic, které jsou obsluhovány vertikálními komunikacemi. Volné prostrory mezi trakty jsou řešeny v návaznosti na funkci jako zastřešené zimní zahrady nebo jako otevřený exteriér. První dvě nadzemní podlaží jsou vzájemně propojena a jsou řešena jako vnitřní parter domu. Centrální zvláštní plochy obsahově naplňují jednotlivé témata zahrad.
Dům má dva hlavní pěší vstupy a jeden centrální vjezd. Severní vstup je řešen jako prodloužený vestibul metra Anděl – Knížecí. Je zajištěn přímý vstup do domu. Jižní vstup je veden z prostoru parkového náměstí. Třetí vstup-vjezd je řešen z ulice Stroupežnické. rampou je sveden automobilový provoz do suterénu domu, kde je rozčleněn na zásobovací a parkovací proud. prostor je důsledně kontrolován a umožní separaci vjezdu cash-carry od ostatního zásobování
Objekt je v nadzemní části plynule odstupňován  od 7 do 10 nadzemních podlaží. Podzemní část je ve dvou úrovních.
První úroveň suterénu je určena převážně pro zásobování, skladování a výrobu, druhý je rezervován pro parkování zaměstnanců a návštěv. Přístup do pater je veden samostatným výtahem vyústěným před recepci vždy pro severní a jižní vstup odděleně.
Konstrukce a materiály:
Objekt je řešen jako monolitický skelet v modulu 8,1m, konstrukční výšky 3,8m pro typické podlaží kancelářského traktu. Parter domu má konstrukční výšku 5,0m.základní modulační jednotkou je 1,35m. kancelářské křídla navrhujeme jako podélný dvou-trakt na šířku 16,2m , který se jeví jako ideální s ohledem na vnitřní flexibilitu a dostatek prosvětlení.
Fasády kancelářských podlaží do atrií jsou navrhována  ve formě dřevěných  oken na výšku 3,0m. Parter a venkovní fasády jsou hliníkové. Zastřešení atrií je provedeno PVC membránou z etfe folie. Folie je napnutá do předepjaté ocelové lanové konstrukce.
Vnější plášť domu je tvořen systémem venkovních protislunečních clon. Clony jsou formovány do svislých lamel kotvených na fasádu objektu v modulu 1,35m . lamely jsou hliníkové a minimalizují dopad východního a západní slunce do interiéru domu.