Nová Zbrojovka - Zóna D

Soutěžní návrh
CZ, Brno, Zábrdovice — 2021
urbanismus
investor, klient
CPI Property Group - Nová Zbrojovka s. r. o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl, Jiří Neuvirt
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Úvod
Místo stojí před zásadním přerodem….průmyslový areál se má proměnit v živou městskou rezidenční a obchodní čtvrť. 
Východiskem je pro nás racionální modulace vlastní průmyslovým stavbám i samotnému industriálnímu urbanismu. Modulace se propisuje do všech aspektů a detailů našeho návrhu. Od konstrukční modulace 2,6m harmonizující parkování s dispozicemi bytů, po modulaci fasád a strukturu veřejného prostranství. 

Téma
Urbanistický koncept nové čtvrti se opírá o principy tradičního města, které je založeno na kvalitním veřejném prostoru ulic, parků a náměstí vymezených městskými bloky, je živé, bezpečné a zdravě multifunkční, tak jak to známe nejen z navazujícího Černého pole, ale hlavně z Královo pole, Veveří či samotného středu města Brna. Projekt má však vyšší ambice než pouhé kopírování města 19.století, chce být esencí toho nejlepšího z tradičního města, ale zbavené tradičních problémů. Vyřešená doprava, parkování, stromy v ulicích a vnitrobloku, živý parter. Chce propojit práci, bydlení, nakupování, školu, odpočinek do jednoho místa a tím nabídnout prostor, který se stane domovem.
Návrh v půdorysném schématu vychází z blokového urbanismu. Snažíme se upgradovat tento osvědčený model, posílit jeho silné stránky a řešit aspekty, ve kterých z dnešního pohledu selhává. Posilované silné stránky: univerzálnost a nadčasovost mřížky, liberální prostředí stejných pravidel a rovných šancí, možnost naladění intenzity k dosažení očekávané obytnosti prostředí, „městskosti“ života, čitelnost a srozumitelnost v definování jednotlivých prostorů. Revidované aspekty: hygiena (oslunění, osvětlení, hluk), zónový urbanismus, vytlačení zeleně do parků, doprava a doprava v klidu.

Koncept 
Zásadní je rozhodnutí odstranit objekt Beranky. Tento aspekt otevřel možnost posílit vliv nového nábřeží do hloubky celé lokality. Figuru nábřeží definujeme solitérními objekty bydlení s široce otevřeným parterem obsluhujícím, jak ulici Lazaretská, tak nový nábřežní park, kterou vnímáme jako celoměstsky významnou sportovně-rekreační osu. Posilujeme prorůstání kvality přírodního prostředí východním směrem. 
Prvky urbanismu
Řeka je zásadní vztažný element urbanismu a ve svém návrhu se snažíme tento fenomén zhodnotit. Cílem je otevřít příležitost orientovat k nábřeží řeky druhou i třetí řadu urbanismu Zbrojovky. V místě, kde přitažlivost řeky klesá zakládáme Lineární park, který nabízí pro východní hranu zástavby adekvátně kvalitní veřejné prostranství ve formě parku. Středem kompozice prochází v linii Lazaretní ulice městský bulvár, obslužná páteř 4. zóna.
Nábřeží řeky vnímáme jako nejkvalitnější prostředí, proto sem orientujeme byty nejvyššího standardu. Do bulváru střední a podél liniového parku nižší standard. Nicméně, každý městský prostor má svou výjimečnost a charakter, proto je orientace bytů spíš reakcí na zadání.   

Veřejná prostranství
Základem budoucího urbánního uspořádání je bloková struktura, odvozená z modulace stávajícího areálu. Bloky definují jednotlivé uliční prostranství, náměstí, parky a nábřeží řeky. Čitelně zakládají hierarchii veřejného prostoru od veřejných ploch náměstí, přes polosoukromé vnitrobloky až po soukromé plochy předzahrádek. Jasná hranice mezi soukromým a veřejným je důležitý parametr pro čitelnost města, posilující jeho obytnost.   
Důležitou osou návrhu je proměna Lazaretní ulice v městský bulvár – páteř severní části území, ze které se odvíjejí příčné vazby do lokality. Jde o navigační linii, na kterou navazují jednotlivá veřejná prostranství – nové náměstí. Vstupní náměstí ponechává důraz na stávající dominantě vstupního objektu Zbrojovky. Těžištěm území je náměstí Pod komínem, které propojuje severní bulvár s ulicí Šámalovou. Bývalá kotelna se může proměnit v nové ohnisko společensko-kulturního života a nastartovat život v lokalitě. Samotné uliční prostranství zakládáme v rozdílné hierarchii s důrazem na bezbariérovost a obytnost. 

Urbánní typologie
Lokalita mezi nábřežím a Lazaretní ulicí je tvořena linii sedmi výškových objektů rozdílné výšky 10-13NP doplněné v parteru rozšířenými partery, které definují linii Lazaretní ulice. Cílem je vytvořit čitelnou hranici, ale prostorově prostupnou, tak aby objekty bydlení východně od Lazaretní ulice byly stále ve vizuálním kontaktu s atraktivním nábřeží. Domy jsou koncipovány jako obytné vertikální věže s dominujícími balkóny. Balkóny reagují na rohové dispozice bytů systémem střídavého vykonzolování přes roh, tak aby nedocházelo k zastínění bytů. Rytmus balkónů je volně dynamický a zdánlivě neuspořádaný. Výraz domu je otevřený a vzdušný. Balkóny jsou osazeny vzrostlou zelení keřů, které vytvářejí charakter zelených věží. Život na velkorysé terase s výhledem do nábřežního parku a na panorama Brna je charakteristickým prvkem této typologie. Objekty jsou sdruženy do skupin, které jsou propojeny do tří samostatných suterénů (2PP). 
Obytné domy mezi Lazaretní a Liniovým parkem, jsou uspořádány do bloku o půdorysných rozměrech 80x60. Objekty jsou osazeny na společných garážích (2PP), kam jsou zaústěny vertikální komunikace jednotlivých sekcí. Výškově je přízemí bloku osazeno 1,3m nad úrovní přilehlé komunikace (chodníku). Vnitroblok je rozdělen na otevřenou polosoukromou část a soukromé předzahrádky bytů v přízemí. Byty jsou rozděleny do sekcí se samostatnými vchody jak do ulice tak vnitrobloku. Domy podél západní strany bloku jsou koncipovány jako schodišťové a mají vyšší standard než domy na východě bloku, které jsou uspořádány jako průchozí trojtrakt, kde se minimalizují vertikální komunikace. Základní modul domu je odvozen z modulu 2,6m, který odráží strukturu parkování a v horních patrech osciluje mezi 5,2 a 7,8m. Výšková úroveň jednotlivých domů v bloku odráží limity pro oslunění/osvětlení a podporuje dynamickou vertikálně členěnou kompozici, která zajišťuje vizuální kontakt západním směrem i pro třetí řadu domů. Kompozice je zahuštěná, ale prostorově propustná a porézní. Cílem je   

Etapizace
Zóna 4 je rozdělena na 5. samostatných stavebních etap. Přičemž etapa I. je v logice zadání rozdělena na etapu I.A a I.B. Členění odráží požadavek na maximální počet bytů realizovaných v jedné etapě.  Etapa 1.A obsahuje 135 bytů, etapa I.B obsahuje 240 bytů. Další kapacity jednotlivých etap jsou uvedeny na samostatném listě jako příloha textové zprávy. 
K diskuzi zůstává, zda současně s etapou I. B realizovat i lineární park či ho ponechat na rozvoj zóny 5. Blok I.B je možné obsloužit pouze s komunikace Lazaretní, kterou lze realizovat etapovitě po částech vždy v logice navazující výstavby.           

Nová Zbrojovka - Zóna D

Soutěžní návrh
CZ, Brno, Zábrdovice — 2021
urbanismus
investor, klient
CPI Property Group - Nová Zbrojovka s. r. o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl, Jiří Neuvirt
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Úvod
Místo stojí před zásadním přerodem….průmyslový areál se má proměnit v živou městskou rezidenční a obchodní čtvrť. 
Východiskem je pro nás racionální modulace vlastní průmyslovým stavbám i samotnému industriálnímu urbanismu. Modulace se propisuje do všech aspektů a detailů našeho návrhu. Od konstrukční modulace 2,6m harmonizující parkování s dispozicemi bytů, po modulaci fasád a strukturu veřejného prostranství. 

Téma
Urbanistický koncept nové čtvrti se opírá o principy tradičního města, které je založeno na kvalitním veřejném prostoru ulic, parků a náměstí vymezených městskými bloky, je živé, bezpečné a zdravě multifunkční, tak jak to známe nejen z navazujícího Černého pole, ale hlavně z Královo pole, Veveří či samotného středu města Brna. Projekt má však vyšší ambice než pouhé kopírování města 19.století, chce být esencí toho nejlepšího z tradičního města, ale zbavené tradičních problémů. Vyřešená doprava, parkování, stromy v ulicích a vnitrobloku, živý parter. Chce propojit práci, bydlení, nakupování, školu, odpočinek do jednoho místa a tím nabídnout prostor, který se stane domovem.
Návrh v půdorysném schématu vychází z blokového urbanismu. Snažíme se upgradovat tento osvědčený model, posílit jeho silné stránky a řešit aspekty, ve kterých z dnešního pohledu selhává. Posilované silné stránky: univerzálnost a nadčasovost mřížky, liberální prostředí stejných pravidel a rovných šancí, možnost naladění intenzity k dosažení očekávané obytnosti prostředí, „městskosti“ života, čitelnost a srozumitelnost v definování jednotlivých prostorů. Revidované aspekty: hygiena (oslunění, osvětlení, hluk), zónový urbanismus, vytlačení zeleně do parků, doprava a doprava v klidu.

Koncept 
Zásadní je rozhodnutí odstranit objekt Beranky. Tento aspekt otevřel možnost posílit vliv nového nábřeží do hloubky celé lokality. Figuru nábřeží definujeme solitérními objekty bydlení s široce otevřeným parterem obsluhujícím, jak ulici Lazaretská, tak nový nábřežní park, kterou vnímáme jako celoměstsky významnou sportovně-rekreační osu. Posilujeme prorůstání kvality přírodního prostředí východním směrem. 
Prvky urbanismu
Řeka je zásadní vztažný element urbanismu a ve svém návrhu se snažíme tento fenomén zhodnotit. Cílem je otevřít příležitost orientovat k nábřeží řeky druhou i třetí řadu urbanismu Zbrojovky. V místě, kde přitažlivost řeky klesá zakládáme Lineární park, který nabízí pro východní hranu zástavby adekvátně kvalitní veřejné prostranství ve formě parku. Středem kompozice prochází v linii Lazaretní ulice městský bulvár, obslužná páteř 4. zóna.
Nábřeží řeky vnímáme jako nejkvalitnější prostředí, proto sem orientujeme byty nejvyššího standardu. Do bulváru střední a podél liniového parku nižší standard. Nicméně, každý městský prostor má svou výjimečnost a charakter, proto je orientace bytů spíš reakcí na zadání.   

Veřejná prostranství
Základem budoucího urbánního uspořádání je bloková struktura, odvozená z modulace stávajícího areálu. Bloky definují jednotlivé uliční prostranství, náměstí, parky a nábřeží řeky. Čitelně zakládají hierarchii veřejného prostoru od veřejných ploch náměstí, přes polosoukromé vnitrobloky až po soukromé plochy předzahrádek. Jasná hranice mezi soukromým a veřejným je důležitý parametr pro čitelnost města, posilující jeho obytnost.   
Důležitou osou návrhu je proměna Lazaretní ulice v městský bulvár – páteř severní části území, ze které se odvíjejí příčné vazby do lokality. Jde o navigační linii, na kterou navazují jednotlivá veřejná prostranství – nové náměstí. Vstupní náměstí ponechává důraz na stávající dominantě vstupního objektu Zbrojovky. Těžištěm území je náměstí Pod komínem, které propojuje severní bulvár s ulicí Šámalovou. Bývalá kotelna se může proměnit v nové ohnisko společensko-kulturního života a nastartovat život v lokalitě. Samotné uliční prostranství zakládáme v rozdílné hierarchii s důrazem na bezbariérovost a obytnost. 

Urbánní typologie
Lokalita mezi nábřežím a Lazaretní ulicí je tvořena linii sedmi výškových objektů rozdílné výšky 10-13NP doplněné v parteru rozšířenými partery, které definují linii Lazaretní ulice. Cílem je vytvořit čitelnou hranici, ale prostorově prostupnou, tak aby objekty bydlení východně od Lazaretní ulice byly stále ve vizuálním kontaktu s atraktivním nábřeží. Domy jsou koncipovány jako obytné vertikální věže s dominujícími balkóny. Balkóny reagují na rohové dispozice bytů systémem střídavého vykonzolování přes roh, tak aby nedocházelo k zastínění bytů. Rytmus balkónů je volně dynamický a zdánlivě neuspořádaný. Výraz domu je otevřený a vzdušný. Balkóny jsou osazeny vzrostlou zelení keřů, které vytvářejí charakter zelených věží. Život na velkorysé terase s výhledem do nábřežního parku a na panorama Brna je charakteristickým prvkem této typologie. Objekty jsou sdruženy do skupin, které jsou propojeny do tří samostatných suterénů (2PP). 
Obytné domy mezi Lazaretní a Liniovým parkem, jsou uspořádány do bloku o půdorysných rozměrech 80x60. Objekty jsou osazeny na společných garážích (2PP), kam jsou zaústěny vertikální komunikace jednotlivých sekcí. Výškově je přízemí bloku osazeno 1,3m nad úrovní přilehlé komunikace (chodníku). Vnitroblok je rozdělen na otevřenou polosoukromou část a soukromé předzahrádky bytů v přízemí. Byty jsou rozděleny do sekcí se samostatnými vchody jak do ulice tak vnitrobloku. Domy podél západní strany bloku jsou koncipovány jako schodišťové a mají vyšší standard než domy na východě bloku, které jsou uspořádány jako průchozí trojtrakt, kde se minimalizují vertikální komunikace. Základní modul domu je odvozen z modulu 2,6m, který odráží strukturu parkování a v horních patrech osciluje mezi 5,2 a 7,8m. Výšková úroveň jednotlivých domů v bloku odráží limity pro oslunění/osvětlení a podporuje dynamickou vertikálně členěnou kompozici, která zajišťuje vizuální kontakt západním směrem i pro třetí řadu domů. Kompozice je zahuštěná, ale prostorově propustná a porézní. Cílem je   

Etapizace
Zóna 4 je rozdělena na 5. samostatných stavebních etap. Přičemž etapa I. je v logice zadání rozdělena na etapu I.A a I.B. Členění odráží požadavek na maximální počet bytů realizovaných v jedné etapě.  Etapa 1.A obsahuje 135 bytů, etapa I.B obsahuje 240 bytů. Další kapacity jednotlivých etap jsou uvedeny na samostatném listě jako příloha textové zprávy. 
K diskuzi zůstává, zda současně s etapou I. B realizovat i lineární park či ho ponechat na rozvoj zóny 5. Blok I.B je možné obsloužit pouze s komunikace Lazaretní, kterou lze realizovat etapovitě po částech vždy v logice navazující výstavby.