Okolí Radlické ulice

Urbanistická studie okolí Radlické ulice
CZ, Praha, Radlická — 2020
urbanismus
investor, klient
Městská část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
European Transportation Consultancy, s.r.o., krajina - terra florida v.o.s.,
autor vizualizací
Jan Drška

Cílem studie je stabilizovat městskou strukturu podél Radlické ulice, podpořit obytný charakter lokality, iniciovat vznik aktivního parteru a stabilizovat prostorově i funkčně uliční prostranství Radlické. Studie iniciuje příčnou prostupnost územím sérií příčných vazeb a propojení nejenom v rámci Radlické ulice, ale v širším kontextu mezi Mrázovkou a Kesnerkou. Současně studie navrhuje transformaci reziduálních zelených ploch pod ulicí Na Loužku na městský park Laurová lokálního významu. Motivuje k propojování solitérních parkových ploch do jednoho organického celku vložením nové pěší bezbariérové promenády v linii Paví vrch – park Laurová – park Na Farkáně. Studie reaguje na současný stav lokality, ale především je to výhled do situace po realizaci Radlické radiály, která odvede tranzitní dopravu z Radlického údolí.

KONCEPT
Klíčové je vymezení nové uliční čáry v prostoru mezi Laurovou a Radlickou školou. Studie potvrzuje polohu tramvajové trati a symetricky od  éto osy vytyčuje nově stavební = uliční linii budoucí zástavby podél jižní i severní hrany ulice. Nově vymezené uliční prostranství o šířce 29,0 m zachovává dva průjezdní profi ly, umožní vedení obousměrných cyklotras, podélné parkování i výsadbu stromořadí v bioaktivním pásu v rámci chodníku o šířce 4,0m. Současně studie stanovuje hloubku zástavby severní strany s ohledem na hodnoty zeleného svahu, formou dvorní
čáry. Východiskem této linie je vytyčení podélné bezbariérové rampové cesty ve svahu, která propojuje Laurovu s parkem Na Farkáně. Severně
od této dvorní čáry je koncipovaný volnočasový park Laurová. Rytmus příčného členění podélného megabloku je odvozen s existujících a nově  avržených příčných vazeb s cílem propojit území Radlické s ulicí Na Loužku ve více místech a jižně pak iniciovat vazby do ulice Holubova a  echlátova. Vznikají 4 samostatné městské bloky. Na východě území je žádoucí uzavřít nedokončený nárožní blok Radlická – K vodojemu. Současně je žádoucí začlenit do nového bloku na západním konci území existující samostatný rohový obytný dům. Existující domy jsou základem pro  výškové uspořádání budoucí zástavby. Konečná struktura a měřítko zástavby bloku je odrazem návazné historické parcelace. Klíčové je realizovat v jednotlivých domech aktivní parter. Typově obchodní, kancelářské či prostory drobné výroby, typické pro východní stranu ulice.
Parkování pro potřeby jednotlivých domů je řešeno v polozapuštěném suterénu, přístupným sdruženými vjezdy tak, aby byl parter maximálně
uvolněn pro obchodní jednotky. Samostatným výstupem studie je nově definovaný lokální park Laurová. Jeho páteřní linii sestává nová bezbariérová rampová cesta, která propojuje park Laurová s parkem Na Farkáně. Ambicí cesty je iniciovat zelenou pěší linii už
od Pavího vrchu, přes Laurovu, park Na Farkáně, hřbitov Malvazinky až k území parku Šalamounka. V mikro měřítku park propojuje ve stávající a nově navržených osách ulici Radlickou s ulicí Na Loužku, potažmo s lokalitou Na Pláni. Park není jen transitním místem, jak tomu je dnes.
Studie zakládá aktivity a defi nuje místa, které promění svah v pobytový rekreačně-sportovní prostor. Současně cesta ve svahu zpřístupňuje
nevyužité plochy nad školou, které se mohou proměnit ve školní zahradu doplněnou o sportovní či pěstitelské aktivity. Konečný obraz lokality odráží tradiční městské prostředí, které známe z východní části Radlické ve vazbě na Paví vrch a současně z podobných Smíchovských lokalit jako je např. ulice Na Zatlance ve vazbě na park Mrázovka, či Újezdu ve vazbě na Petřín. Cílem návrhu je prostupné, zdravě zahuštěné místo, přirozeně rostlé, čitelně vymezující uliční prostranství na jedné straně a park na straně druhé. 

ZÁVĚR
Městská část se ujímá své role vytvářet město. Její motivací není pouze zdárná finanční investice, ale především zodpovědná regulace, která je základem adekvátní městské hustoty generující živé město. Studie transformace části Radlické ulice je motivační nástroj regulace s jasnou vizí fungujícího města. Předkládá základní parametry, které lze aplikovat v jednotlivých krocích, či jako celek ať už bude investorem město, soukromý investor či sdružení těchto subjektů. Je vodítkem a vztažným elementem pro navazující akce v rámci celé lokality bývalých Radlic.

Okolí Radlické ulice

Urbanistická studie okolí Radlické ulice
CZ, Praha, Radlická — 2020
urbanismus
investor, klient
Městská část Praha 5
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Barbora Havrlová
technické řešení, spolupráce
European Transportation Consultancy, s.r.o., krajina - terra florida v.o.s.,
autor vizualizací
Jan Drška

Cílem studie je stabilizovat městskou strukturu podél Radlické ulice, podpořit obytný charakter lokality, iniciovat vznik aktivního parteru a stabilizovat prostorově i funkčně uliční prostranství Radlické. Studie iniciuje příčnou prostupnost územím sérií příčných vazeb a propojení nejenom v rámci Radlické ulice, ale v širším kontextu mezi Mrázovkou a Kesnerkou. Současně studie navrhuje transformaci reziduálních zelených ploch pod ulicí Na Loužku na městský park Laurová lokálního významu. Motivuje k propojování solitérních parkových ploch do jednoho organického celku vložením nové pěší bezbariérové promenády v linii Paví vrch – park Laurová – park Na Farkáně. Studie reaguje na současný stav lokality, ale především je to výhled do situace po realizaci Radlické radiály, která odvede tranzitní dopravu z Radlického údolí.

KONCEPT
Klíčové je vymezení nové uliční čáry v prostoru mezi Laurovou a Radlickou školou. Studie potvrzuje polohu tramvajové trati a symetricky od  éto osy vytyčuje nově stavební = uliční linii budoucí zástavby podél jižní i severní hrany ulice. Nově vymezené uliční prostranství o šířce 29,0 m zachovává dva průjezdní profi ly, umožní vedení obousměrných cyklotras, podélné parkování i výsadbu stromořadí v bioaktivním pásu v rámci chodníku o šířce 4,0m. Současně studie stanovuje hloubku zástavby severní strany s ohledem na hodnoty zeleného svahu, formou dvorní
čáry. Východiskem této linie je vytyčení podélné bezbariérové rampové cesty ve svahu, která propojuje Laurovu s parkem Na Farkáně. Severně
od této dvorní čáry je koncipovaný volnočasový park Laurová. Rytmus příčného členění podélného megabloku je odvozen s existujících a nově  avržených příčných vazeb s cílem propojit území Radlické s ulicí Na Loužku ve více místech a jižně pak iniciovat vazby do ulice Holubova a  echlátova. Vznikají 4 samostatné městské bloky. Na východě území je žádoucí uzavřít nedokončený nárožní blok Radlická – K vodojemu. Současně je žádoucí začlenit do nového bloku na západním konci území existující samostatný rohový obytný dům. Existující domy jsou základem pro  výškové uspořádání budoucí zástavby. Konečná struktura a měřítko zástavby bloku je odrazem návazné historické parcelace. Klíčové je realizovat v jednotlivých domech aktivní parter. Typově obchodní, kancelářské či prostory drobné výroby, typické pro východní stranu ulice.
Parkování pro potřeby jednotlivých domů je řešeno v polozapuštěném suterénu, přístupným sdruženými vjezdy tak, aby byl parter maximálně
uvolněn pro obchodní jednotky. Samostatným výstupem studie je nově definovaný lokální park Laurová. Jeho páteřní linii sestává nová bezbariérová rampová cesta, která propojuje park Laurová s parkem Na Farkáně. Ambicí cesty je iniciovat zelenou pěší linii už
od Pavího vrchu, přes Laurovu, park Na Farkáně, hřbitov Malvazinky až k území parku Šalamounka. V mikro měřítku park propojuje ve stávající a nově navržených osách ulici Radlickou s ulicí Na Loužku, potažmo s lokalitou Na Pláni. Park není jen transitním místem, jak tomu je dnes.
Studie zakládá aktivity a defi nuje místa, které promění svah v pobytový rekreačně-sportovní prostor. Současně cesta ve svahu zpřístupňuje
nevyužité plochy nad školou, které se mohou proměnit ve školní zahradu doplněnou o sportovní či pěstitelské aktivity. Konečný obraz lokality odráží tradiční městské prostředí, které známe z východní části Radlické ve vazbě na Paví vrch a současně z podobných Smíchovských lokalit jako je např. ulice Na Zatlance ve vazbě na park Mrázovka, či Újezdu ve vazbě na Petřín. Cílem návrhu je prostupné, zdravě zahuštěné místo, přirozeně rostlé, čitelně vymezující uliční prostranství na jedné straně a park na straně druhé. 

ZÁVĚR
Městská část se ujímá své role vytvářet město. Její motivací není pouze zdárná finanční investice, ale především zodpovědná regulace, která je základem adekvátní městské hustoty generující živé město. Studie transformace části Radlické ulice je motivační nástroj regulace s jasnou vizí fungujícího města. Předkládá základní parametry, které lze aplikovat v jednotlivých krocích, či jako celek ať už bude investorem město, soukromý investor či sdružení těchto subjektů. Je vodítkem a vztažným elementem pro navazující akce v rámci celé lokality bývalých Radlic.