Ponavia Park

bytový dům
CZ, Brno — 2020
rezidenční
investor, klient
Trikaya Asset Management a.s. (developer)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Zuzana Bartasová, Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl, Roman Klimeš, Jan Rosický
technické řešení, spolupráce
Building s.r.o., GREBNER projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Atelier Rouge s.r.o, ATAVIS s.r.o, elektroinstalace - Ing. Miroslav Roztočil, vytápění - Ing. Petr Matoušek, VH projekční kancelář, Ampeng s.r.o., oslunění - Ing. Jitka Ondráčková, Akusting
autor fotografií
Ester Havlová

Území má charakter městské periferie plynule přerůstající v městskou strukturu vyplňující regulaci z 20tých let 20. stol. Blok byl dimenzován na svou dobu i podle dnešních měřítek velkoryse 100x500m. Jeho velkorysost kontrastuje s naopak poddimenzovaným blokem, stěží umožňujícím zástavbu se vnitřním dvorem. Stejně kontrastně působí řada aspektů v tomto místě. Potkávají se tu stavby z industriální minulosti, velké plochy sloužící dříve armádě, drobná nízkopodlažní zástavba z nesmělých začátků zástavby bloku. Vlastně tu existují dvě zásadně odlišná měřítka, komorní měřítko tradiční blokové zástavby cca.2,5 NP a velké měřítko moderních staveb 8+ NP, které dost často mají charakter solitérů. Pozoruhodné je, že i když se jedná o solitéry, nevymezují se vůči blokům. Naopak se spolupodílejí na jejich definování. Návrh bytového souboru PONAVA deklaruje chuť zapojit se do zpevňování kontur městského prostoru podpořením blokového charakteru zástavby.

Hmotový koncept
Při hledání adekvátní struktury jsme vyzkoušeli několik metod. Od maximálního rozdrobení požadovaného objemu na co nejmenší hmoty až po monoblok.
Při dělení na co nejmenší hmoty nám požadovaný objem neumožnil přiblížit se komornímu měřítku nejstarší zástavby, ani původní továrny. Rozhodli jsme se tedy zapojit se do kontextu hry kontrastů velkých objemů s drobnými. Vytvořili jsme naprosto racionální a efektivní 8+ NP deskový dům podél ulice Střední a naproti němu nízký 2+ NP trakt ve vnitrobloku.
Čelo deskového domu akcentuje nároží v křížení ulic Střední a U Červeného mlýna. Deskový dům ale ponechává distanc vůči štítu bytového domu Ponavia. Z ulice U Červeného mlýna tak vzniká průhled do vnitrobloku, což je půvabný detail vyskytující se v okolí poměrně často. Intimita vnitrobloku však zůstává chráněna zapuštěním dvora o jedno podlaží a umístěním pavilonu retailu na platu na úrovni chodníku. To by mělo výrazně přispět k zobytnění a „poměštění“ parteru.
Samostatný nízký trakt ve vnitrobloku je jakýmsi prostředníkem mezi nově definovaným dvorem a intimním světem zahrádek a dvorečků zadních traktů zástavby podél Poděbradovy. I když se tváří jako kompaktní bytový dům, ve skutečnosti je to sedm rodinných řadových domků.
Typologický koncept
Obě objemově odlišné hmoty představují i odlišnou typologii.
Deskový bytový dům je řešený jako trojtrakt s byty orientovanými na východní nebo západní fasádu a s chodbami uprostřed. Trojtrakt umožňuje uspokojit požadovanou škálu kategorií bytů, ale má i značnou míru flexibility pro jiné dělení půdorysu. Je šancí pro vytvoření kompaktní hmoty domu, šetří místo na vertikální komunikační jádra. Ta jsou navržena dvě, na každou chodbu. Jedno je vždy vyústěno do reprezentativní lobby s poštovními boxy atp. Druhé má spíše obslužný a únikový charakter. V přízemí nároží na křížení ulic U červeného mlýna a střední je retailová jednotka zobytňující parter.
Hmota ve dvorním traktu v sobě integruje řadové rodinné domy se samostatnými pozemky, samostatnými garážemi a samostatnými zahrádkami, navazujícími na okolní zahrádky a dvorky vnitrobloku. Domy jsou přístupné po společné pavlači navazující na rampu podél štítové stěny domu Ponavia z ulice U červeného mlýna. Zde je umístěna branka a poštovní boxy. Vjezd do jednotlivých garáží je z úrovně vnitrobloku.
Pro situování vjezdu do hlavního parkovacího podlaží jsme využili přirozeného spádu ulice Střední. V jejím nejnižším místě vjíždíme na parcelu do prvního parkovacího podlaží, které je vůči ulici U Červeného mlýna už podlažím podzemním. Kvůli odlehčení hmoty domu i kvůli úsporám za technologie ho necháváme otevřené, přirozeně větrané.
Architektonický koncept
U bydlení je zásadním problémem u takto velkého a intenzivního programu četnost a mnohost. Při práci s výrazem domu jsme se soustředili na potlačení pocitu opakování, velkého měřítka, anonymity. Architektonické řešení se snaží redukovat množství znaků bytových jednotek na fasádě, tzn. oken a lodžií sdružovat je do větších celků a tím redukovat pocit jejich četnosti. To umožňuje zmanipulovat měřítko domu do příjemnějších proporcí.
Hloubka lodžií a jejich random mód dodávají jinak vcelku banální hmotě domu výraznou plasticitu. Barevné a materiálové odlišení jejich hloubku ještě zvýrazňuje.
Konstrukční koncept
I bytový, i řadové rodinné domky jsou v jednoduchém stavebně technickém řešení vycházejícím ze snahy vytvořit neobvyklý dojem použitím obvyklých stavebně konstrukčních prostředků. Jedná se o kombinaci betonového monolitu a vápenocementových bloků. Modul parkovacích podlaží v monolitu přechází přes přechodový rošt do modulace bytové. Konstrukční řešení počítá s členěním na etapy.
Konstrukční i provozní řešení počítá s výstavbou realizovanou ve dvou etapách.
Zeleň
Zeleň je navržena v několika formách. Liniová zeleň ve veřejném prostoru přilehlého chodníku podél ulice Střední. Ve vnitrobloku je navržena výsadba vzrostlých listnatých stromů s deštníkovitě tvarovanými korunami s potenciálem krýt parkovací stání pod sebou a zpříjemňovat esteticky, akusticky prostředí vnitrobloku. Zahrádky rodinných domů jsou koncipovány na rostlém terénu s adekvátní výsadbou. Esteticky vhodné by bylo akcentovat roztržení bloku a náhled do vnitrobloku ozeleněním štítové stěny bytového domu Ponavia popínavou zelení.

Ponavia Park

bytový dům
CZ, Brno — 2020
rezidenční
investor, klient
Trikaya Asset Management a.s. (developer)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Zuzana Bartasová, Lukáš Komín, Miroslav Petrtýl, Roman Klimeš, Jan Rosický
technické řešení, spolupráce
Building s.r.o., GREBNER projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Atelier Rouge s.r.o, ATAVIS s.r.o, elektroinstalace - Ing. Miroslav Roztočil, vytápění - Ing. Petr Matoušek, VH projekční kancelář, Ampeng s.r.o., oslunění - Ing. Jitka Ondráčková, Akusting
autor fotografií
Ester Havlová

Území má charakter městské periferie plynule přerůstající v městskou strukturu vyplňující regulaci z 20tých let 20. stol. Blok byl dimenzován na svou dobu i podle dnešních měřítek velkoryse 100x500m. Jeho velkorysost kontrastuje s naopak poddimenzovaným blokem, stěží umožňujícím zástavbu se vnitřním dvorem. Stejně kontrastně působí řada aspektů v tomto místě. Potkávají se tu stavby z industriální minulosti, velké plochy sloužící dříve armádě, drobná nízkopodlažní zástavba z nesmělých začátků zástavby bloku. Vlastně tu existují dvě zásadně odlišná měřítka, komorní měřítko tradiční blokové zástavby cca.2,5 NP a velké měřítko moderních staveb 8+ NP, které dost často mají charakter solitérů. Pozoruhodné je, že i když se jedná o solitéry, nevymezují se vůči blokům. Naopak se spolupodílejí na jejich definování. Návrh bytového souboru PONAVA deklaruje chuť zapojit se do zpevňování kontur městského prostoru podpořením blokového charakteru zástavby.

Hmotový koncept
Při hledání adekvátní struktury jsme vyzkoušeli několik metod. Od maximálního rozdrobení požadovaného objemu na co nejmenší hmoty až po monoblok.
Při dělení na co nejmenší hmoty nám požadovaný objem neumožnil přiblížit se komornímu měřítku nejstarší zástavby, ani původní továrny. Rozhodli jsme se tedy zapojit se do kontextu hry kontrastů velkých objemů s drobnými. Vytvořili jsme naprosto racionální a efektivní 8+ NP deskový dům podél ulice Střední a naproti němu nízký 2+ NP trakt ve vnitrobloku.
Čelo deskového domu akcentuje nároží v křížení ulic Střední a U Červeného mlýna. Deskový dům ale ponechává distanc vůči štítu bytového domu Ponavia. Z ulice U Červeného mlýna tak vzniká průhled do vnitrobloku, což je půvabný detail vyskytující se v okolí poměrně často. Intimita vnitrobloku však zůstává chráněna zapuštěním dvora o jedno podlaží a umístěním pavilonu retailu na platu na úrovni chodníku. To by mělo výrazně přispět k zobytnění a „poměštění“ parteru.
Samostatný nízký trakt ve vnitrobloku je jakýmsi prostředníkem mezi nově definovaným dvorem a intimním světem zahrádek a dvorečků zadních traktů zástavby podél Poděbradovy. I když se tváří jako kompaktní bytový dům, ve skutečnosti je to sedm rodinných řadových domků.
Typologický koncept
Obě objemově odlišné hmoty představují i odlišnou typologii.
Deskový bytový dům je řešený jako trojtrakt s byty orientovanými na východní nebo západní fasádu a s chodbami uprostřed. Trojtrakt umožňuje uspokojit požadovanou škálu kategorií bytů, ale má i značnou míru flexibility pro jiné dělení půdorysu. Je šancí pro vytvoření kompaktní hmoty domu, šetří místo na vertikální komunikační jádra. Ta jsou navržena dvě, na každou chodbu. Jedno je vždy vyústěno do reprezentativní lobby s poštovními boxy atp. Druhé má spíše obslužný a únikový charakter. V přízemí nároží na křížení ulic U červeného mlýna a střední je retailová jednotka zobytňující parter.
Hmota ve dvorním traktu v sobě integruje řadové rodinné domy se samostatnými pozemky, samostatnými garážemi a samostatnými zahrádkami, navazujícími na okolní zahrádky a dvorky vnitrobloku. Domy jsou přístupné po společné pavlači navazující na rampu podél štítové stěny domu Ponavia z ulice U červeného mlýna. Zde je umístěna branka a poštovní boxy. Vjezd do jednotlivých garáží je z úrovně vnitrobloku.
Pro situování vjezdu do hlavního parkovacího podlaží jsme využili přirozeného spádu ulice Střední. V jejím nejnižším místě vjíždíme na parcelu do prvního parkovacího podlaží, které je vůči ulici U Červeného mlýna už podlažím podzemním. Kvůli odlehčení hmoty domu i kvůli úsporám za technologie ho necháváme otevřené, přirozeně větrané.
Architektonický koncept
U bydlení je zásadním problémem u takto velkého a intenzivního programu četnost a mnohost. Při práci s výrazem domu jsme se soustředili na potlačení pocitu opakování, velkého měřítka, anonymity. Architektonické řešení se snaží redukovat množství znaků bytových jednotek na fasádě, tzn. oken a lodžií sdružovat je do větších celků a tím redukovat pocit jejich četnosti. To umožňuje zmanipulovat měřítko domu do příjemnějších proporcí.
Hloubka lodžií a jejich random mód dodávají jinak vcelku banální hmotě domu výraznou plasticitu. Barevné a materiálové odlišení jejich hloubku ještě zvýrazňuje.
Konstrukční koncept
I bytový, i řadové rodinné domky jsou v jednoduchém stavebně technickém řešení vycházejícím ze snahy vytvořit neobvyklý dojem použitím obvyklých stavebně konstrukčních prostředků. Jedná se o kombinaci betonového monolitu a vápenocementových bloků. Modul parkovacích podlaží v monolitu přechází přes přechodový rošt do modulace bytové. Konstrukční řešení počítá s členěním na etapy.
Konstrukční i provozní řešení počítá s výstavbou realizovanou ve dvou etapách.
Zeleň
Zeleň je navržena v několika formách. Liniová zeleň ve veřejném prostoru přilehlého chodníku podél ulice Střední. Ve vnitrobloku je navržena výsadba vzrostlých listnatých stromů s deštníkovitě tvarovanými korunami s potenciálem krýt parkovací stání pod sebou a zpříjemňovat esteticky, akusticky prostředí vnitrobloku. Zahrádky rodinných domů jsou koncipovány na rostlém terénu s adekvátní výsadbou. Esteticky vhodné by bylo akcentovat roztržení bloku a náhled do vnitrobloku ozeleněním štítové stěny bytového domu Ponavia popínavou zelení.