Ponavia Park

Ponavia Park

8/11/2018

Započala výstavba nadzemních podlaží

Po dokončení základové desky bytového domu pokračuje výstavba vyzdíváním vnitřních příček v podzemních podlažích (sklepy, technické místnosti). V nadzemní části se již pracuje na svislých konstrukcích, a to jak vnějších, tak vnitřních nosných zdí.
Zároveň byla dokončena základová deska budoucích townhousů. Pracovníci zhotovitele také pokračují v pracích na přeložce trafostanice.

průběh realizace 

více o projektu